Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Parlament - Izby parlamentu - rodzaje. Opracowanie

Parlament jest jednym z organów władzy ustawodawczej, która obok władzy wykonawczej i sądowniczej stanowi jeden z elementów trójstopniowego podziału władzy w państwie, którego dokonał Monteskiusz. Można wymienić cztery główne funkcje parlamentu: 

1. ustawodawczą,
2. ustrojodawczą,
3. kontrolną,
4. kreacyjną.

Wyróżniamy parlamenty jedno- i dwuizbowe. Z parlamentem jednoizbowym spotykamy się najczęściej w niewielkich państwach unitarnych, w których nie ma potrzeby tworzenia drugiej izby. Parlament dwuizbowy jest charakterystyczny dla państw federalnych, gdzie izba wyższa składa się z przedstawicieli władz lokalnych poszczególnych części składowych całej federacji. Możemy wyróżnić poszczególne rodzaje izb w bikameralizmie:

- Izba wyższa inaczej zwana izbą zadumy – bierze udział w procesie ustawodawczym, posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, może wnosić poprawki do ustaw przegłosowanych przez izbę niższą. Pełni funkcję kontrolną, sprawdza poprawność wniosków i ustaw. Przykładem jest Polska.

- Izba tak zwanej reprezentacji funkcjonalnej – reprezentujące interesy różnych podmiotów, na przykład organizacji, związków. Członkowie wybierani są przez odpowiednie organy, które potem będą reprezentować. Model taki występuje w Irlandii, jednak nie jest on realizowany w pełnym zakresie.

- Izba reprezentująca kraje federalne – jest przedstawicielstwem części składowych całej federacji. Wybierana w odpowiednich regionach federalnych, wchodzący w skład izby staje się reprezentantem określonej części społeczeństwa, dbając o jego interesy. W Republice Federalnej Niemiec w Bundesracie zasiadają przedstawiciele poszczególnych landów.

- Izba typu islandzkiego – występująca tam, gdzie obie izby mają takie same kompetencje. Organizowane są jedne, wybory podczas których wybierani są deputowani, którzy potem dzielą się na dwie izby. Model taki realizowany jest w Islandii i Norwegii.

Podobne wypracowania do Parlament - Izby parlamentu - rodzaje. Opracowanie