Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

ESBC - Europejski System Banków Centralnych - funkcje, zadania, charakterystyka

ESBC jest systemem bankowym, który działa w strukturze Unii Europejskiej i którego podstawową jednostką jest Europejski Bank Centralny. 

System bankowy w Unii składa się z dwóch struktur: Eurosystemu i ESBC. ESBC składa się natomiast z Europejskiego Banku Centralnego i pozostałych banków centralnych wszystkich państw struktury unijnej. Został utworzony 1 czerwca 1998 r. W skład tej struktury wchodzą również banki państw, które nie przyjęły waluty euro: Danii, Szwecji, Polski, Czech, Węgier, Litwy, Wielkiej Brytanii i Łotwy. Niedawno w strukturę weszły również Bułgaria i Rumunia. ESBC posiada kilka głównych organów decyzyjnych, są nimi:

- Rada Prezesów EBC

- Rada Ogólna EBC. 

Europejski Bank Centralny od czasu do czasu sporządza sprawozdania, które mają charakter podsumowujący w zakresie działalności całej struktury ESBC. Takie podsumowanie zdawane jest przed Parlamentem Europejskim, przed Radą Unijną i Komisją Europejską. 

Zadania ESBC są dosyć oczywiste – ma za zadanie utrzymać stabilność cen, walczyć z inflacją. Wspiera również politykę gospodarczą państw europejskich. ESBC rozpoczął działalność w momencie wprowadzenia trzeciego etapu tworzenia Unii Gospodarczo- Walutowej tj. od 1 stycznia 1999 r. W skład ESBC wchodzi EBC jako centrala we Frankfurcie nad Menem i banki centralne krajów unijnych. 

ESBC ma wyłączność jeśli chodzi o sprawowanie polityki finansowej i pieniężnej w krajach strefy euro. Ustala w ten sposób stopy procentowe i przeprowadza operacje walutowe, bada rezerwy dewizowe całego systemu. 

ESBC jest systemem bankowości centralnej w Unii. Jego cele określa Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, którego artykuł 127 mówi, że: „głównym celem ESBC jest utrzymywanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii przedstawionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Zadania ESBC są następujące:

- ESBC ma definiować politykę pieniężną unii, dokonywać operacji zagranicznych, walutowych itd. utrzymywać zarządzanie rezerwami walutowymi. 

Do najważniejszych zadań ESBC należy kontrola stabilności cen. jest to bardzo ważny aspekt całej działalności systemu. Głównym motorem zadań w ESBC zajmuje się Europejski Bank Centralny, który podejmuje najważniejsze decyzje finansowe. 

Podobne wypracowania do ESBC - Europejski System Banków Centralnych - funkcje, zadania, charakterystyka