Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kworum - co to jest kworum? Definicja, opis, przykłady - kworum w sejmie, kworum w spółce itp.

Termin kworum pochodzi z łacińskiego „quorum praesentia sufficit” („których obecność wystarcza”) i oznacza liczbę osób, która jest konieczna (minimalna liczba) dla ważności prowadzonych obrad, przeprowadzanego głosowania itp. Termin ten nie dotyczy wyłącznie organów władzy przedstawicielskiej (sejmu i senatu), z którymi jest przede wszystkim kojarzony, ale także innych instytucji, stowarzyszeń, związków, w jakich powinno dojść do odpowiedniej reprezentacji członków (np. członków zarządu określonego przedsiębiorstwa).

Często spotykaną wartością kworum jest połowa członków danego organu kolegialnego – przyjmuje się wtedy, że jest to liczba osób wystarczająca dla reprezentowania całości. Zdarza się jednak, że wraz ze wzrostem znaczenia danej sprawy kworum staje się znacznie bardziej rygorystyczne. Przykładami wysokiego kworum jest np. podjęcie uchwały o skróceniu kadencji sejmu. Zgodnie z art. 98. ust. 3. Konstytucji RP „Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu”. Wyraźnie widać więc, że tak poważna kwestia jak skrócenie kadencji Sejmu i w dalszej kolejności – rozpisanie nowych wyborów wymagają dużej obecności posłów; co najmniej 2/3 z 460 posłów (art. 96. ust. 1.).

Innym sejmowym przykładem kworum, określonym bardziej precyzyjnie, jest art. 235. Konstytucji dotyczący procedury zmiany konstytucji. Według tego artykułu, dla uchwalenia nowej ustawy zasadniczej konieczne jest 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy posłów. Określenie „co najmniej połowy posłów” stanowi tutaj precyzyjne określenie liczby posłów – 230. Podobne kworum wymagane jest również np. przy wyborze marszałka, ponieważ zgodnie z art. 4. ust. 3 Regulaminu Sejmu: „Sejm wybiera Marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”.

Inną wartością kworum jest minimalna liczba członków komisji sejmowej dla podejmowanych przez nią uchwał – wynosi ona 2/3 członków.

Przykładem kworum poza organem ustawodawczym jest kworum w przedsiębiorstwie. Może być ono definiowane nie tyle jako liczba członków zarządu, ale jako wartość reprezentowanego przez nich kapitału. Np. co najmniej połowy kapitału, przy jednoczesnej większości 2/3 głosów wymaga uchwała dążąca do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Podobne wypracowania do Kworum - co to jest kworum? Definicja, opis, przykłady - kworum w sejmie, kworum w spółce itp.