Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Traditional school - will traditional school serve its purpose in the future? Essay - Tradycyjna szkoła - czy spełni swoje zadanie w przyszłości? Esej

These days, traditional schools are the most popular ones but there are also online schools and home teaching available. What will this look like in the future?

To start with, traditional schools have many advantages. These include meeting new people and learning to work in groups, which is very important in one's future life. Furthermore the level of teaching is quite the same in different traditional schools. What is more, considering scientific subjects, usual schools outweigh the others because they enable the students to see and do the experiments themselves, not only watch a short film on the topic.

Additionally, the popularity of new teaching methods depends on the development rate of the country one regards to. Eastern Europe and Balkans' countries will probably introduce the new ways later than the highly developed ones like USA, Germany or Sweden.

However due to ongoing technological progress, the possibility of online and home teaching's taking over is quite high. This means various education levels depending on the student will to learn. Nonetheless, learning at home has its advantages as well. There is much less stress, as the child is not exposed to being compared to others. Moreover, a parent may execute homework and spending time on learning more efficiently than a conventional teacher.

All in all, traditional schools have both advantages and disadvantages. Nevertheless, in my opinion, their purpose will be saved throughout the time and they will not be suppressed by online or home teaching.

Tłumaczenie

Dzisiejszymi czasy tradycyjne szkoły są najbardziej popularne, ale istnieją też dostępne szkoły internetowe i nauczanie domowe. Jak będzie to wyglądać w przyszłości?

Po pierwsze, tradycyjne szkoły mają wiele zalet. Zalicza się do nich poznawanie nowych ludzi i nauka, jak pracować w grupie, co jest bardzo przydatne w dalszym życiu. Ponadto poziom nauczania w takich szkołach jest w miarę wyrównany. Co więcej, rozważając przedmioty ścisłe, zwykłe szkoły przeważają nad innymi, gdyż dają uczniom możliwość oglądania i samodzielnego wykonania doświadczeń, nie wyłącznie obejrzenia krótkiego filmu na dany temat. Dodatkowo popularność nowych metod nauczania, zależy od stopnia rozwoju danego kraju. Państwa Europy wschodniej czy Bałkanów zapewne później wprowadzą nowatorskie metody niż kraje wysoko rozwinięte takie jak USA, Niemcy czy Szwecja.

Jednakże, przez trwający postęp technologiczny, możliwość przejęcia pałeczki przez nauczanie online i w domu jest dość wysoka. To oznacza zróżnicowanie w poziomach nauczania zależnie od chęci ucznia do nauki. Niemniej uczenie się w domu ma też swoje dobre strony. Powoduje dużo mniej stresu, gdyż dziecko nie jest narażone na porównania do innych. Co więcej, rodzic może wyegzekwować odrobienie pracy domowej czy naukę dużo wydajniej niż zwykły nauczyciel.

Podsumowując, tradycyjne szkoły mają zarówno zalety, jak i wady. Jednakowoż w mojej opinii ich cel zostanie zachowany w przeciągu lat i nie zostaną one stłamszone przez nauczanie online czy w domu.

Podobne wypracowania do Traditional school - will traditional school serve its purpose in the future? Essay - Tradycyjna szkoła - czy spełni swoje zadanie w przyszłości? Esej