Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pismo Święte - co to jest Pismo Święte? Historia, autorzy, podział. Powstanie Biblii

Pismo Święte inaczej też zwane jest Biblią. Przez Katechizm Kościoła Katolickiego definiowane jest jako zbiór ksiąg autorstwa ludzi natchnionych przez Boga, w których zawarto historię ludzkości i najważniejsze prawdy religijne.

Pismo Święte składa się z dwóch Ksiąg: Starego oraz Nowego Testamentu. Pierwotnie Biblia zapisana została w trzech językach: greckim, hebrajskim oraz armeńskim. Stary Testament w kanonie katolickim składa się z czterdziestu sześciu ksiąg. Prawdopodobnie powstawały one między XII a II wiekiem przed naszą erą. Tradycja chrześcijańska dokonała podziału ksiąg Starego Testamentu, zatem wyróżniamy księgi: historyczne, profetyczne oraz dydaktyczne. Teksty tam zapisane zostały stworzone jako historia ludu izraelskiego, jego rodowodu i historii.

Stary Testament ma jeszcze tradycję ustną, a jego teksty zostały prawdopodobnie zapisane w czasie niewoli babilońskiej. Za autorów opowieści biblijnych uważani są prorocy i ludzie nazywani pisarzami natchnionymi. Można powiedzieć, iż treścią Starego Testamentu jest historyczny i religijny opis oczekiwania na Mesjasza. Oto wszystkie księgi Starego Testamentu: Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, dwie Księgi Samuela, dwie Księgi Królewskie, dwie Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, dwie Księgi Machabejskie, Księga Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta (Eklezjastesa), Pieśń nad pieśniami, Księga Mądrości, Mądrość Syracha (Eklezjastyk), Księga Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Księga Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza.

Natomiast Nowy Testament stanowi drugą część Pisma Świętego. Składa się z dwudziestu siedmiu ksiąg, które powstały w latach 51-96 przed naszą erą. Autorami tekstów zawartych w Nowym Testamencie są apostołowie, uczniowie Chrystusa, którzy byli bezpośrednimi świadkami Jego życia i dzieła. Dlatego też możemy w Nowym Testamencie czytać Ewangelie według świętych Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Znajdujemy tu też 14 listów św. Pawła Apostoła, siedem listów powszechnych, Dzieje Apostolskie oraz Objawienie (Apokalipsa) wg św. Jana.

Tematem Nowego Testamentu jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Jego życie, czyny, działanie, świętość oraz akt zbawienie. Apostołowie opisali Jego losy i przekazywali chrześcijanom Jego naukę.

Podobne wypracowania do Pismo Święte - co to jest Pismo Święte? Historia, autorzy, podział. Powstanie Biblii