Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym (1961) - cel, treść, skutki

Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym została sporządzona w Genewie w dniu 21 kwietnia 1961 roku. Umowa ta składa się z X artykułów, dodane są do niej również odpowiednie załączniki.

Aby dobrze zrozumieć znaczenie tej konwencji, należy najpierw zdefiniować wszystkie pojęcia dotyczące arbitrażu. Samo słowo arbitraż oznacza sposób rozwiązywania sporu bez ingerencji sądu powszechnego. W takich sytuacjach rolę arbitra odgrywa bezstronny specjalista lub też kilku specjalistów, powoływanych przez skonfliktowane ze sobą strony.

Arbitraż międzynarodowy to rodzaj rozwiązywania sporów między państwami na zasadzie orzeczeń wydanych przez arbitra/arbitrów uprawnionych do rozstrzygnięcia danej sprawy. Można go podzielić na fakultatywny – czyli taki, gdy obie strony sporu zgodzą się na powołanie arbitra już w czasie trwania sporu – bądź obligatoryjny, kiedy to strony wcześniej zdeklarowały się do skorzystania z arbitrażu na wniosek jednej ze stron.

Międzynarodowy arbitraż handlowy dotyczy tylko i wyłącznie stosunków handlowych; z zastrzeżeniem, że strony nie mogą być podmiotami prawa tego samego państwa. Według treści konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym przez pojęcie „zapis na arbitraż” rozumiemy takie „podpisane przez strony lub zawarte w wymianie listów, telegramów lub zawiadomień dalekopisem. W stosunkach między państwami, których ustawodawstwa nie wymagają formy pisemnej dla umowy o arbitraż, pojęcie to oznacza każdą umowę zawartą w formie dozwolonej przez te ustawodawstwa”.

W treści umowy podany jest dokładny zakres stosowania konwencji, możliwość zastosowania arbitrażu przez osoby prawne oraz wyznaczenia cudzoziemców na arbitrów. Opisana jest też dokładnie organizacja procesu arbitrażowego oraz to, jakie środki można podjąć w przypadku niewłaściwego arbitrażu. Artykuł IX mówi o tym, w jaki sposób można uchylić orzeczenie arbitrażowe.

Konwencja ta ma spore znaczenie, gdyż jest jedynym europejskim dokumentem dotyczącym arbitrażu w sprawach handlowych, w przebiegu których bardzo często zdarzają się spory międzynarodowe. Można je łatwo rozstrzygnąć dzięki postanowieniom zawartym w tej umowie.

Podobne wypracowania do Konwencje - Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym (1961) - cel, treść, skutki