Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Regulamin Sejmu i Senatu - posiedzenie Sejmu, posiedzenie Senatu - definicja, charakterystyka

Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, stanowi pierwszą izbę polskiego parlamentu. Sejm składa się z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach pięcioprzymiotnikowych – powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i tajnych. Kadencja sejmu trwa 4 lata, prace sejmu i senatu reguluje regulamin uchwalony przez sejm. Wewnętrzny porządek, obrady oraz pracę całego sejmu są regulowane przez regulamin. Regulamin ten określa, w jaki sposób pracuje sejm, a także senat. Obie izby działają w oparciu o ścisłe wytyczne. 

Organami sejmu są – Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów i komisje sejmowe. Sejm ma charakter ustawodawczy, kreacyjny i kontrolny. 

Posiedzenia sejmu i senatu organizowane są przez marszałków zarówno senatu, jak i sejmu. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest drugą izbą polskiego parlamentu i stanowi część władzy ustawodawczej. Składa się on ze 100 senatorów, którzy są wybieranie na kadencję 4 lat. 

Do organów senatu należą – marszałek, prezydium senatu, konwent seniorów i komisje. 

Kadencja sejmu i senatu trwa 4 lata, może jednak nastąpi skrócenie kadencji za sprawą decyzji Prezydenta RP. Sejm obraduje pod kontrolą marszałka, a obrady odbywają się co drugi tydzień i trwają 3 dni. Sejm składa się z Sali Posiedzeń i Sali Kolumnowej. 

Wybory do sejmu zarządza prezydent; jest czas 30 dni przed zakończeniem ustępującego parlamentu na to, aby wybrać nowy parlament. 

Pierwsze posiedzenie Sejmu zwoływane jest przez prezydenta RP w normalnym trybie – 30 dni od daty wyborów lub 15 dni od daty wyborów, jeśli zaszło skrócenie kadencji. Sejm kończy kadencję po 4 latach lub przed upływem kadencji na skutek jego rozwiązania. 

Posiedzenia i obrady sejmu i senatu mają więc charakter kształtowania prawa w kraju oraz uchwalania ustaw i uchwał. Wówczas udziela się wotum zaufania Radzie Ministrów i wybiera się poszczególnych członków, sędziów itd. Sejm ma również funkcję kontrolną, która może wyrazić swoje wotum nieufności wobec rządu lub też wobec ministra co do którego zachodzi obawa. 

Posłowie mogą składać zapytania i interpelacje. Do najsławniejszych wspólnych posiedzeń sejmu i senatu należą:

- posiedzenie z 13 kwietnia 2010 r., które dotyczyło katastrofy smoleńskiej,

- 6 kwietnia 2005 r. uczczenie pamięci Jana Pawła II.

Obrady sejmu odbywają się przy ulicy Wiejskiej w budynku który został wybudowany w latach dwudziestych XX wieku. 

Regulamin Sejmu RP pochodzi z 30 lipca 1992 r. a Regulamin senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. 

Dział III Regulaminu Sejmu mówi jasno i precyzyjnie o jego posiedzeniach: 

Art. 169

„Sejm obraduje na posiedzeniach. 

2. Przedmiotem obrad na posiedzeniach Sejmu są w szczególności: 

1) wybór Marszałka, wicemarszałków i sekretarzy Sejmu oraz komisji sejmowych,

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

3) wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz posłów - członków Krajowej Rady Sądownictwa, 

3a) wybór przedstawicieli Sejmu do konwentu, o którym mowa w art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 

4) orędzia Prezydenta, 

5) projekty ustaw i uchwał Sejmu, 

6) uchwały Senatu o wprowadzeniu poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm lub jej odrzuceniu, 

7) wnioski Prezydenta w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwalonej ustawy, 

8) projekty ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa, a także sprawozdania z ich wykonania wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium, 

9) exposé Prezesa Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie Rządowi wotum zaufania, 

10) wybór Rady Ministrów w wypadkach określonych w przepisach konstytucyjnych, 11) wnioski o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów lub poszczególnym ministrom (...)”

Regulamin Sejmu i Senatu określa zakres i czynności posłów i senatorów, a także objaśnia czym zajmują się dane organy na posiedzeniach i obradach, a także w jakiej formie przebiega proces obrad. 

Podobne wypracowania do Regulamin Sejmu i Senatu - posiedzenie Sejmu, posiedzenie Senatu - definicja, charakterystyka