Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja RP - art. 146. - interpretacja, znaczenie

Art. 146. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy Rady Ministrów (przy czym kompetencje Rady Ministrów regulują też oddzielne ustawy i umowy międzynarodowe). Rada Ministrów bierze udział w stanowieniu aktów prawa Unii Europejskiej i nakreśla kierunki polityki międzynarodowej. 

Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną RP, a zatem jest organem władzy wykonawczej. Wytycza pola politycznej działalności, wskazuje zadania do realizacji i wciela w życie konkretne projekty przy pomocy środków administracyjnych. Rządzi, czyli – kieruje realizacja podstawowych funkcji państwa. 

Rada Ministrów odpowiada za sprawy polityki państwowej niezastrzeżone dla innych organów władzy. Kieruje też administracją rządową, czyli może ingerować w działalność podległych jej organów, a Prezes Rady Ministrów, poszczególni ministrowie i wojewodowie mogą im wydawać polecenia.

Rada Ministrów zapewnia wykonanie ustaw, a więc ma rozległe obowiązki dotyczące ich realizacji. Dlatego też, dysponuje różnymi środkami, by móc wpływać na inne organy, by prawidłowo wykonywały swoje ustawowe zadania. Ministrowie mogą wydawać tylko rozporządzenia wykonawcze, które odciążają parlament od zbędnych regulacji i uzupełniają system norm prawa stanowionego. Nie mogą jednak zmieniać ani naruszać norm hierarchicznie wyższych i wydaje się je tylko na podstawie upoważnienia. 

Rada Ministrów kontroluje i koordynuje wykonywanie obowiązków przez administrację rządową. Ma w tym celu do dyspozycji specjalne jednostki kontroli wewnętrznej oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Poza tym, Rada Ministrów uzgadnia kierunki podejmowanych działań z podległymi jej organami, a jedynie najbardziej złożone sprawy dyskutuje na posiedzeniach.

Rada Ministrów dba o interesy Skarbu Państwa, a więc podejmuje różne działania mogące przysporzyć mu korzyści lub przynajmniej zapobiec uszczupleniu jego majątku. Mając na uwadze, że Rzeczypospolita jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, zapisy Konstytucji mają też przeciwdziałać szkodliwym działaniom prywatyzacyjnym rządu czy uniemożliwianiu prywatyzacji przez parlament.

Do zadań Rady Ministrów należy też uchwalanie projektu budżetu państwa. Opracowując projekt ustawy budżetowej, Rada Ministrów nakreśla kierunki polityki wewnętrznej i zewnętrznej RP. Sam projekt sporządza Minister Finansów, a materiały dostarczają mu poszczególni dysponenci części budżetu. Projekt ustawy trafia następnie do Sejmu, a Rada Ministrów odpowiada przed nim za wykonanie budżetu, prowadząc stosowną gospodarkę finansową. Wreszcie, Rada Ministrów uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, przedstawiając je Sejmowi w ciągu 5 mies. Od zakończenia roku budżetowego. 

Rada Ministrów zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, czyli dba o pewny byt obywateli RP i umożliwia spokojne funkcjonowanie państwa i jego instytucji, porządek publiczny. Sprawuje nadzór nad stosunkami RP z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi, poprzez podejmowanie interwencji u organów jej podlegających czy osób fizycznych i prawnych. Może też zawierać umowy międzynarodowe, które wymagają ratyfikacji i zatwierdza lub wypowiada inne umowy międzynarodowe. Podpisują je natomiast ministrowie stojący na czele poszczególnych resortów. 

Do kompetencji Rady Ministrów należy również ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju, umożliwiające jej i podległym jej organom podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach dotyczących obronności, np. odparcia agresji przy pomocy środków militarnych czy zagrożenia niepodległości państwa. Armia, jako część aparatu państwowego podlega rządowi, a na jej czele stoi Minister Obrony Narodowej.

Podobne wypracowania do Konstytucja RP - art. 146. - interpretacja, znaczenie