Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa cele, działalność, historia

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Ford and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) – jest jedną z 16 wyspecjalizowanych organizacji działających przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Utworzona została 16 października 1965 r., w Quebecu, i w dzień ten obchodzi się do dzisiaj Światowy Dzień Żywności. W konstytucjach, jakie wówczas sformułowano, za podstawowy cel istnienia FAO uznano walkę z biedą i głodem oraz promowanie dobrobytu poprzez podnoszenie poziomu wyżywienia narodów i rozwój rolnictwa. FAO koordynuje więc różnorakie działania zmierzające do polepszenia jakości wytwarzanych produktów, czuwa nad ich wymianą, a następnie dystrybucją. Obecnie, dotyczy to zarówno rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, jak i wszelkich zasobów naturalnych. Jej zadaniem jest też dążenie do zwiększenia konsumpcji i poprawy warunków życia zwłaszcza na wsiach. Czuwa też nad ustabilizowaniem cen surowców rolniczych, udziela pomocy technicznej krajom, których kultura rolna nie stoi na wysokim poziomie. Poza tym, specjaliści z FAO przygotowują rozmaite projekty programów uruchamianych na wypadek zaistnienia klęsk żywnościowych.

Najwyższym organem FAO, której siedziba znajduje się w Rzymie, jest zbierająca się co 2 lata Konferencja Generalna zrzeszająca przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, która określa bieżące cele, głosuje nad budżetem i podejmuje wszystkie najistotniejsze decyzje. W okresach pomiędzy sesjami organem zarządzającym jest natomiast Rada (na której czele stoi Przewodniczący) składająca się z 49 członków wybieranych na 3 lata. Dla celów wyborczych, państwa należące do FAO podzielone są na 7 grup regionalnych. Rada kieruje też pracami wielu komisji i komitetów, zajmujących się m.in. rolnictwem, lasami, nawożeniem, rybołówstwem, rynkiem żywnościowym i bezpieczeństwem żywnościowym. Pod auspicjami Rady działa też 9 biur regionalnych.

Specjalna komisja FAO współpracuje też ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w kwestii ustalania wspólnych standardów żywnościowych. Od lat 60-tych XX w. FAO promuje kampanię walki z głodem, dążąc do zwiększenia produkcji poprzez stosowanie nowoczesnych metod rolniczych. Wraz z ONZ prowadzi akcję zwaną Światowym Programem Żywnościowym (która zastąpiła Światową Radę Żywności), w ramach której niesie pomoc krajom rozwijającym się i tym, które dotknęły klęski żywiołowe. Do 2015 r. państwa członkowskie zobowiązały się też zredukować o połowę liczbę głodujących na całym świecie. 

Do FAO należy obecnie 191 państw i Unia Europejska. Polska jest członkiem FAO od 1945 r.

Podobne wypracowania do FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa cele, działalność, historia