Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina jako system społeczny - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie

Rodzina jako system społeczny – rodzina jest systemem społecznym, ponieważ jej istnienie i funkcjonowanie opisane jest i unormowane przez prawo. 

Rodzina zaczyna się od małżeństwa. Jest ono trwałym i równoprawnym związkiem dwóch osób, kobiety i mężczyzny, którzy zawierają one za obopólną zgodą i oświadczeniem złożonych przed duchownym (w wypadku ślubu kościelnego) lub urzędnikiem z Urzędu Stanu Cywilnego w obecności dwóch świadków. Jeśli małżonkowie zawierają ślub kościelny, duchowny udzielający im sakramentu małżeństwa zobowiązany jest powiadomić o tym Urząd Stanu Cywilnego w ciągu pięciu dni. 

W związek małżeński wstąpić mogą tylko osoby pełnoletnie (w pewnych przypadkach zgodę na wcześniejsze małżeństwo wyraża sąd). Istnieją też prawne przeszkody do zawarcia małżeństwa: np. ubezwłasnowolnienie, zbyt bliskie pokrewieństwo lub bigamia, czyli ślub z osobą będącą już w małżeństwie z inną osobą. W wypadku zaistnienia którejś z przeszkód – małżeństwo może zostać unieważnione. 

Rodzina jest systemem również z powodu unormowanych i usankcjonowanych relacji między jej członkami. W świetle prawa, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Zobowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, niesienia sobie pomocy, współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązuje ich wspólnota majątkowa, chyba, że przed zawarciem małżeństwa podpisali intercyzę, czyli osobną  umowę dotyczą podziału majątku. 

Małżeństwo istnieje aż do śmierci jednego z małżonków albo do prawnego orzeczenia rozwodu. Sąd może o nim zadecydować pod specjalnymi warunkami, ale tylko wówczas, gdy stwierdzi, że nastąpił „zupełny i trwały rozkład pożycia”. W takich wypadkach, dopuszcza się również inne rozwiązanie prawne, separację.

Dzieci pozostają pod prawną opieką rodziców lub opiekunów, aż do uzyskania pełnoletności (w Polsce jest to 18 lat). Rodzice mają wychować dziecko i zapewnić mu środki utrzymania oraz umożliwić edukację. To rodzice ponoszą odpowiedzialność za postępowanie dzieci i reprezentują je we wszystkich sprawach. Dziećmi są nie tylko dzieci naturalne, ale i adoptowane. Władza rodzicielska polega na decydowaniu rodziców o sprawach dziecka – w imię jego dobra. Ono zaś, powinno być posłuszne swoim rodzicom. W sytuacjach patologicznych, sąd może zdecydować o pozbawieniu praw rodzicielskich. 

Dzieci, które są pełnoletnie przestają podlegać władzy rodzicielskiej, ale maja obowiązek zatroszczenia się o rodziców, kiedy ci się zestarzeją i nie będą w stanie sami sobie radzić. 

Głównymi problemami, z jakim musi sobie dziś radzić państwo w ramach polityki społecznej dotyczącej rodziny, są niski przyrost naturalny i starzenie się społeczeństw.

Podobne wypracowania do Rodzina jako system społeczny - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie