Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lista wypracowań w kategorii rodzina

 • Socjalizacja - Socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna. Fazy socjalizacji człowieka

  Moment narodzin człowieka jest początkiem jego wieloletniej, trwającej nieraz całe życie, nauki. Jednak oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności, człowiek musi nauczyć się komunikacji z ludźmi, współegzystowania z nimi, wchodzenia w relacje, krótko mówiąc – życia w społeczeństwie. Długotrwały proces rozwoju społe... »

 • Więź społeczna, więzi społeczne - rodzaje, definicja, przykłady

  Więzi społeczne to pewien sposób określenia stosunków między jednostkami, instytucjami, organizacjami. Powstanie więzi społecznej między poszczególnymi podmiotami i np. utworzenie grupy wpływa na przedłużenie trwania danej grupy. Istnienie więzi odróżnia  także grupy i kręgi społeczne od nietrwałych – i czę... »

 • Postawy społeczne - rodzaje, charakterystyka

  W przypadku pojęcia postawy społecznej, jak często zdarza się w naukach zajmujących się takimi  zagadnieniami, mamy do czynienia z wielością definicji. Większość z proponowanych przez socjologów i psychologów określeń postawy społecznej wskazuje na fakt, że postawa to pewne stanowisko człowieka względem określonej rzeczy czy z... »

 • Konserwatyzm – rodzina. Rola i znaczenie rodziny w myśli konserwatywnej

  Konserwatyzm znany jest ze swojego przywiązania do wartości, które uznaje za ideały wartości społecznych. Jedną z takich wartości jest rodzina. Rodzina dla konserwatystów stanowi podstawową komórkę, która - dobrze funkcjonująca - tworzy idealne społeczeństwo. Rodzina jest symbolem zdrowia, bezpieczeństwa i więzi społe... »

 • Konserwatyzm a tradycjonalizm - porównanie i charakterystyka ideologii

  Konserwatyzm i tradycjonalizm to dwa podobne nurty w myśli społeczno-politycznej. Konserwatyzm jest ideą zachowawczą, wskazującą na wartości tradycyjne i podkreślające ich znaczenie w życiu społecznym i politycznym człowieka. Dla konserwatyzmu rodzina, naród, religia mają bardzo ważną rolę i stanowią punkt oparcia i funkcjonowania społecz... »

 • Lewirat - prawo lewiratu. Charakterystyka

  Prawo lewiratu (łac. „levir” oznacza brata męża) polega na obowiązku poślubienia wdowy przez brata męża. Prawo to służy przede wszystkim zapewnieniu ciągłości rodu (pierworodnego syna urodzonego z takiego małżeństwa uważa się za syna zmarłego męża), należy jednak zaznaczyć, że ma ono także na celu zapewnienie godziwego bytu wdowie, k... »

 • Małżeństwo – definicja. Funkcje małżeństwa

  TAGI: rodzina

  Małżeństwo jest trwałym, usankcjonowanym prawnie związkiem mężczyzny i kobiety, którzy mają w nim równe prawa. Akt zawarcia małżeństwa zachodzi w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny) lub księdza (ślub konkordatowy). Zawarcie małżeństwa jest swego rodzaju umową, w której obie strony decydują się na ... »

 • Monogamia - co to jest? Definicja, charakterystyka, przykłady

  TAGI: rodzina

  Monogamia to związek małżeński wyłącznie dwóch osób, w przeciwieństwie do poligamii, w której dochodzi do małżeństwa jednego mężczyzny z kilkoma kobietami lub odwrotnie. Jest ona uważana za podstawę życia społecznego i praktykowana już od czasów społeczeństw pierwotnych (mimo licznych wyjątków).Jedną z gł&oacut... »

 • Matriarchat – definicja, charakterystyka, przykłady

  Termin matriarchat został wprowadzony dla opisu społeczeństwa w początkowej fazie rozwoju, w którym dominującą rolę odgrywaŁY kobiety. Autorem pojęcia jest J.J. Bachofen (1861 r.) – twierdził on, że społeczeństwo matriarchalne występuje po tzw. promiskuityzmie (kontakty seksualne pozbawione uczuć z przypadkowymi partnerami), a jest ... »

 • Patriarchat – definicja, charakterystyka, przykłady

  Patriarchat jest formą hierarchii społecznej, która występowała w wielu społeczeństwach pierwotnych, a jej pewne elementy zachowały się w wielu krajach po dzień dzisiejszy. Patriarchat polega na tym, że dominującą rolę w społeczności odgrywają mężczyźni, którzy stoją na czele rodu. W ich rękach skupiona jest władza nad daną społecz... »

 • Rodzina nuklearna a rodzina klasyczna: porównanie, opis

  Rodzina to niewielka grupa społeczna, której członkowie są powiązani ze sobą poprzez małżeństwo lub rodzicielstwo, w tym adopcję. Jest ona uważana za podstawową grupę społeczną ze względu na fakt, że jest to najstarsza i najpowszechniejsza ze znanych człowiekowi grup społecznych. Wyróżnić możemy wiele rodzajów rodziny, jedn... »

 • Funkcje rodziny. Rola rodziny w życiu człowieka

  Prawie wszyscy ludzie pierwsze lata swojego życia spędzają w otoczeniu rodziny. Jest to okres bardzo szybkiego rozwoju człowieka, tworzą się wtedy podwaliny osobowości (wg niektórych psychologów, np. Freuda, całość osobowości człowieka jest formowana w okresie dzieciństwa), stąd rola rodziny w tym czasie jest naprawdę ważna. Co wię... »

 • Egzogamia - definicja, charakterystyka, przykłady

  Egzogamia to praktyka zawierania małżeństw z partnerem spoza własnej grupy społecznej – praktyka ta jest wzmocniona pewnym nakazem obyczajowym. Grupa społeczna, spoza której należy dobierać partnera, jest tutaj rozumiana szeroko – zarówno, jako grupa krewnych, jak i zbiorowość zamieszkująca określone terytorium. Przeci... »

 • Endogamia - definicja, charakterystyka, przykłady

  Endogamia jest praktyką obyczajową, która nakazuje zawieranie związku małżeńskiego z osobą z własnej grupy społecznej (grupa społeczna jest tutaj rozumiana szeroko, zarówno jako zbiorowość lokalna czy regionalna zamieszkująca określone terytorium, jak i grupa krewniacza, bliska rodzina). Głównymi założeniami endogamii jest ... »

 • Inkulturacja - definicja, charakterystyka, przykłady

  Inkulturacja to pojęcie wywodzące się z teologii, oznaczające proces wprowadzania Ewangelii do innych kultur, poprzez wykorzystanie narzędzi językowych tych kultur. Wywodzi się ono jeszcze z okresu starożytnego, z kultury chrześcijańskiej. Termin ten został użyty między innymi przez Jana Pawła II, ujmując go w aspekcie społecznym jako szerzenie ... »

 • Poliandria - definicja, charakterystyka, przykłady

  TAGI: rodzina

  Poliandria jest odmianą poligamii (wielożeństwa), w której kobieta posiada więcej niż jednego męża (w przeciwieństwie do poligynii, gdzie to mężczyzna posiada większą ilość żon). Zjawisko poliandrii było spotykane stosunkowo rzadko, ponieważ, o ile w przypadku poligynii mężczyzna może być jednocześnie ojcem kilku dzieci z różn... »

 • Rodzina - definicja. Struktura rodziny, rodzaje rodzin

  TAGI: rodzina

  Rodzina jest najbardziej podstawową grupą społeczną, w której rodzi się i rozwija (ucząc się m.in. życia w społeczeństwie) prawie każdy człowiek. Należy zaznaczyć, że rodzina może być rozpatrywana na poziomie trzech różnych płaszczyzn. Jako instytucja, jako grupa społeczna i jako pewien rodzaj systemu – organizacji społeczeń... »

 • Rodzina nuklearna - definicja, charakterystyka

  TAGI: rodzina

  Rodzina nuklearna jest rodziną, na którą składają się dwa pokolenia – rodziców i dzieci (także adoptowanych). Tym samym, między członkami rodziny nuklearnej występują dwa typy więzi społecznych: więź małżeńska i więź rodzicielska. Rodzina nuklearna jest zwykle rodziną małą – współcześnie coraz częściej (choć oczy... »

 • Rodzina wielopokoleniowa - definicja, charakterystyka

  TAGI: rodzina

  Rodzina jest podstawową grupą społeczną i pełni bardzo ważne role w społeczeństwie, m.in. przygotowuje młode pokolenie do sprawnego funkcjonowania w nim. Należy jednak zwrócić uwagę, że choć funkcje rodziny pozostają względnie niezmienne, a sama instytucja rodziny istnieje prawie tak długo, jak istnieje społeczeństwo, to kształt rodziny z... »

 • Wywiad z rodzicem o przeszłości - przykład

  Cudowne lata? Młodość roczników PRL-u - Mamo, jak spędzało się kiedyś czas wolny? - Dawniej nie oglądało się prawie wcale telewizji, nie było Internetu ani innych tego typu udogodnień, dlatego młodzież spędzała czas na świeżym powietrzu. Razem z koleżankami uwielbiałyśmy jeździć na wrotkach, rowerach albo grać w klasy. Bawiłyśmy się t... »

 • Poligamia - co to jest? Definicja, przykłady

  TAGI: rodzina

  Poligamia to inaczej małżeństwo jednego mężczyzny z kilkoma kobietami (jest to tzw. poligynia) lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (wtedy nazywa się to poliandrią). W ramach poligamii wyróżnia się także bigamię – jednoczesne małżeństwo mężczyzny z dwoma kobietami.Współcześnie poligamia jest zjawiskiem występującym dość r... »

 • Bigamia – definicja, charakterystyka, przykłady

  TAGI: rodzina

  Bigamia (dwużeństwo) oznacza pozostawanie w związku małżeńskim jednocześnie z więcej niż z jedną osobą (bigamia stanowi rodzaj poligamii ograniczony jednak tylko do dwóch małżonków jednej osoby). Bigamia jest w wielu krajach, m.in. w Polsce i całej Unii Europejskiej, prawnie zakazana, a za zawarcie podwójnego związku przewid... »

 • Feminizm - rodzina, model rodziny. Rozwiń temat

  Feminizm to ideologia, w której dąży się do równouprawnienia kobiet. Dotyczy to nie tylko sfery publicznej takiej jak np. polityka. Feministki upatrują się także problemów ucisku kobiet na gruncie prywatnym, np. przy podziale obowiązków między kobiety a mężczyzn obszarze gospodarstwa domowego. Mimo pewnych ró... »

 • Sororat - definicja, charakterystyka, przykłady

  Termin sororat (łac. „soror” – siostra) dotyczy małżeńskiego prawa zwyczajowego – w węższym zakresie oznacza on, iż w wypadku śmierci żony (lub jeśli jest ona bezpłodna) mąż ma obowiązek poślubienia jednej z jej niezamężnych sióstr. W szerszym znaczeniu natomiast sororat daje mężczyźnie prawo utrzymywania stosunk&o... »

 • Wielożeństwo - definicja, charakterystyka

  Wielożeństwo, inaczej poligynia, jest przykładem poligamii i oznacza małżeństwo jednego mężczyzny z wieloma kobietami. Zjawisko przeciwne, małżeństwo kobiety z kilkoma mężczyznami, nazywa się poliandrią. W pewnych regionach świata (Tybet) występowało również tzw. wielomałżeństwo polegające na związku kilku kobiet z kilkoma mężczyznami. W... »

 • 4 przykazanie - „Czcij ojca swego i matkę swoją” - interpretacja

  „Czcij ojca swego i matkę swoją” – to jedno z przykazań ustanowionych przez Boga w Dekalogu. Porusza ono niezwykle ważny problem, dotyczący szacunku wobec ludzi dojrzalszych i bardziej doświadczonych oraz posiadania w życiu autorytetu. W Księdze Wyjścia czytamy o tym, iż Bóg przekazał Mojżeszowi i jego ludziom Dekalog. ... »

 • Tradycja - co to jest tradycja? Definicja - Tradycja w mojej rodzinie - tradycja katolicka

  Tradycja zazwyczaj definiowana jest jako ogół wierzeń, obyczajów i poglądów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tradycja zatem stanowi podstawę funkcjonowania w społeczeństwie – dzięki niej możemy odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości.W mojej rodzinie tradycja jest bardzo ważna, szczególnie ta relig... »

 • Polityka prorodzinna - definicja. Polityka prorodzinna państwa - opracowanie

  Podstawową wartością w państwie jest zamieszkujący go naród. Dobro społeczeństwa jest zatem dla władz publicznych sprawą teoretycznie nadrzędną, której podporządkowane powinny być wszystkie inne aspekty funkcjonowania państwa.  Najmniejszą, a zarazem najważniejszą zbiorowością (komórką) w obrębie społeczeństwa jest z... »

 • Aspiracje, marzenia i lęki mojego pokolenia - wypracowanie

  Każde pokolenie ma swoje bolączki oraz cel, do którego dąży. Współczesne czasy stawiają przed nami, młodymi ludźmi, wysokie wymagania i czasami trudno jest im sprostać.Myślę, że bardzo ważne dla młodych ludzi jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia lub też zawodu. Ciągle słyszy się w mediach o rosnącym bezrobociu, zwolnieniach, o... »

 • Jak ważna i droga jest dla mnie rodzina? Jakie znaczenie ma ona w moim życiu? Wypracowanie

  Rodzina jest najważniejszą wartością w moim życiu. Są to osoby mi najbliższe, które znam od urodzenia i które opiekowały się mną w dobrych i złych chwilach. Im zawdzięczam wszystko, co mam i kim się stałam. Rodzina tak naprawdę powinna być najważniejsza w życiu każdego człowieka. Czym jest rodzina? To osoby najbliższe naszemu ser... »

<< poprzednia
1 2 3 następna >>   ostatnia

Oprócz rodzina sprawdź również: