Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WTO - Światowa Organizacja Handlu - cele, zadania, opis

WTO - Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) - organizacja międzyrządowa, nienależąca do Organizacji Narodów Zjednoczonych, lecz blisko z nią współpracująca i związana historycznie. 

Utworzona została 1 stycznia 1995 r. w na mocy postanowień podpisanych w Marakeszu w Maroku, na zakończenie tzw. Rundy Urugwajskiej, czyli międzynarodowego spotkania w sprawie handlu. Zastąpiła wówczas istniejący od Konferencji w Hawanie w 1947 r. Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu (ang. GATT). Kiedy powstała WTO, jej członkami stało się więc automatycznie 128 państw, które do tej pory przystąpiło do GATT. Obecnie, do organizacji należą 153 kraje członkowskie. 

Statut WTO, za główny cel organizacji uznaje dążenie do liberalizacji światowego handlu dobrami i usługami oraz promocję wolnego, bardziej przewidywalnego handlu przez działania na rzecz zniesienia barier handlowych i protekcjonizmu, likwidowanie dyskryminacji przez nadawanie klauzuli największego uprzywilejowania wszystkim partnerom handlowym oraz promowanie współzawodnictwa. Specjalne przywileje, np. okresy przystosowawcze, nadaje się zwłaszcza krajom słabiej rozwiniętym. 

Na forum WTO toczą się również wielostronne negocjacje handlowe (w ramach tzw. Rundy Doha), dotyczące rozstrzygania sporów handlowych między krajami, monitorowania narodowych polityk handlowych czy promowania negocjacji. Porozumienia WTO wiąże się z dostosowaniem własnego ustawodawstwa państw członkowskich do norm Światowej Organizacji Handlu. W wypadku sprzedaży transgranicznej, obecności handlowej za granicą czy świadczenia i konsumpcji usług za granicą, kraje należące do WTO mają udzielać koncesji handlowych podmiotom zagranicznym.

Najwyższym organem WTO jest Konferencja Ministerialna, obradująca co 2 lata. Działalnością bieżącą zajmuje się Rada Generalna. Podporządkowane jej są Rady do spraw Handlu Towarami, do spraw Handlu Usługami i do spraw Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Siedziba Sekretariatu Światowej Organizacji Handlu mieści się w Genewie, a na jego czele stoi wybierany na 4-letnią kadencję Dyrektor Generalny. Obecnie, jest nim francuski polityk, Pascal Lamy.

Podobne wypracowania do WTO - Światowa Organizacja Handlu - cele, zadania, opis