Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kontrasygnata a prerogatywa - porównanie

Prerogatywa i kontrasygnata to pojęcia związane m.in. z rolą prezydenta w państwie. Prerogatywa oznacza pewną formę przywileju, jaki wynika z zajmowania określonego stanowiska, natomiast kontrasygnata to konieczność podpisania aktu prawnego przez inną niż jego autor osobę w celu przejęcie odpowiedzialności za ten akt. Wyraźnie widać więc, że są to pojęcia znacznie różniące się, ale jak wspomniano wiążą się one z działalnością prezydenta w państwie. Poniżej omówiono związek między tymi pojęciami.

Prezydent, jako głowa państwa, nie ponosi odpowiedzialności za własne akty urzędowe, które wydaje zgodnie z art. 144. ust. 1), toteż obowiązek ten spada na premiera, który w akcie kontrasygnaty (podpisania danego dokumentu) przejmuje na siebie odpowiedzialność przed Sejmem. Obowiązek kontrasygnaty nie dotyczy pewnej grupy aktów urzędowych prezydenta, które wymienione zostały w art. 144. ust 3. - są to właśnie prerogatywy prezydenta. Konstytucja wymienia aż 33 takie prerogatywy, są to m.in.: zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu i zwoływanie pierwszego posiedzenia po wyborach obu izb, skrócenie kadencji Sejmu w sytuacjach opisanych w Konstytucji, prezydencka inicjatywa ustawodawcza, zarządzenie ogólnokrajowego referendum, a także podpisanie umowy. Inne prerogatywy to np. zwoływanie posiedzeń Rady Gabinetowej (rządu pod przywództwem prezydenta), prawo łaski, nadawanie orderów i odznaczeń, , a także powoływanie najwyższych władz licznych instytucji, np. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego itp. 

Warto zaznaczyć, że kontrasygnata, prócz przejmowania odpowiedzialności za dany akt urzędowy prezydenta, ma na celu także kontrolę spójności władzy wykonawczej - prezydent musi wtedy dużą część swojej działalności uzgadniać z drugim organem egzekutywy, jakim jest rząd. 

Od liczby prerogatyw prezydenta i ograniczenia obowiązku kontrasygnaty w dużej mierze zależy pozycja prezydenta w państwie - w polskim systemie centrum władzy wykonawczej przesunięcie jest w stronę działalności rządu i Prezesa Rady Ministrów, natomiast władza prezydencka jest tutaj dość znacznie ograniczona (prerogatywy prezydenta dotyczą w dużej mierze jedynie kwestii formalnych czy związanych z funkcją reprezentacyjną głowy państwa). 

Podobne wypracowania do Kontrasygnata a prerogatywa - porównanie