Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Odpowiedzialność cywilna - definicja, opis, przykłady, rodzaje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Odpowiedzialność cywilna oznacza odpowiedzialność, jaką ponosi człowiek w wyniku wyrządzenia szkody innej osobie (dotyczy także potencjalnej możliwości wyrządzenia szkody). Szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej zawiera Kodeks cywilny. 

Wyróżnia się dwie podstawowe formy odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktową i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa wiąże się z deliktem (czynem niedozwolonym) i polega na zdarzeniu lub działaniu, w wyniku którego szkodę ponosi osoba trzecia lub jej majątek. Odpowiedzialność kontraktowa jest natomiast związana z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zapisu danego kontraktu (który został zapisany wcześniej między stronami). Jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z kontraktu, druga ma prawo dochodzić odpowiedzialności, za wyrządzone w ten sposób szkody.

Warto zastanowić się nad znaczeniem kluczowego dla odpowiedzialności cywilnej pojęcia szkody. Jest ono rozumiane zarówno jako rzeczywiste utracenie pewnej części majątku przez poszkodowanego, jak i tzw. utracony zysk - czyli korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie wyrządzona przez nas szkoda. Jeśli chodzi natomiast o bliższe znaczenie pojęcia szkoda majątkowa - może to być,...

Podobne wypracowania